Home

Welcome to My New People Blog

 • My First Blog Post

  August 19, 2019 by

  Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

 • Անկախություն

  September 18, 2019 by

  Անկախությունը նշանակում ա երկրի ու ժողովուրդի համաձայնությունն ու ազատությունը։ Անկախություն ստանալը հեշտ բան չի, եւ մեկը չի կարող իր  անկախություն ստանալ իր նախնտրած ժամանակ։ Ինչպէս կ՛ասեն անկախության ժամանակ պարտություն եւ ժամանակ կործանում չի կարելի, բայց ժամանակ մը մենք  կորցրեցինք մեր անկախությունը, բայց նորից ստացանք մեր անկախությունը 1991 Սեպտեմբերի 21-ին։ Կեցցէ՛ք Հայեր Ջան․․․

 • Halloween

  September 12, 2019 by

  Halloween is about the night of October 31, the evening of all saints’ day. On that day children often wear creepy masks and costumes. Halloween first began as a festival in Samhain which is in Ireland, it was a part of ancient history for pre-christians in Britain and some countries in Europe. People celebrated Halloween… Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website with WordPress.com
Get started